Project en trajecten

  1. Doelstelling en benadering

De ontwikkeling van autonome shuttle voertuigen lijkt in een stroomversnelling te zitten. Sommige fabrikanten of vervoersoperatoren rollen vandaag in het buiten-en binnenland experimenten of volledige dienstverleningen uit met dergelijke autonome shuttles. Deze voertuigen hebben een groot potentieel voor ‘on demand’ vervoer/vervoer op maat doordat het ontbreken van een bestuurder dit type vervoer betaalbaar maakt. De belofte die met de introductie van deze shuttles dan ook gepaard gaat is dat zij in de toekomst het huidige vervoersaanbod kunnen aanvullen en plaatsen en personen bedienen die anders moeilijk te bereiken of te kostelijk waren.  Nochtans zijn er nog veel vragen rond gebruikersacceptatie, implementatie, infrastructuur en technologie.  

Vanuit deze optiek is de globale doelstelling van dit onderzoeksproject om ervaring met deze nieuwe technologie op te doen en zo nieuwe kennis te vergaren omtrent deze 4 aspecten vanuit wetenschappelijke hoek. Dit doen we vanuit een living lab of proeftuin benadering: we rollen een nieuwe technologie – een autonome shuttle – in reële omstandigheden uit op de Brussels Health Campus en betrekken hierbij alle mogelijke stakeholders (de campus, de gemeente, het Brussels Gewest) en eindgebruikers (studenten, personeel, patiënten, …) om de dienst uit te denken, te testen en te valideren. 

De concrete objectieven die het project wil bereiken zijn de volgende: 

  • Mobiliteit op de Brussels Health Campus faciliteren via de uitrol van een experimentele dienst met een autonome shuttle
  • inzichten en ervaringen verzamelen voor de uitwerking van zo’n dienst voor de Brussels Health Campus
  • ontwikkelen van een living lab benadering voor autonoom vervoer voor het Brussels Gewest
  • inzichten verzamelen omtrent gebruikersacceptatie van autonome shuttles en vervoer in het Brussels Gewest
  • Het technisch monitoren van een autonome shuttle op private en openbare weg
  • Aspecten van data privacy identificeren en remediëren
  • Nagaan hoe infrastructuur, publieke ruimte en de omgeving via ruimtelijke planning geoptimaliseerd moet worden voor autonoom vervoer
  • Beleidsaanbevelingen voor het Brussels Gewest formuleren aangaande autonoom vervoer

Het project bundelt de krachten van drie onderzoeksgroepen van de VUB en ULB op het gebied van duurzame mobiliteit (MOBI), Living lab onderzoek (SMIT) en ruimtelijke planning (LoUIsE). Het project is tot stand gekomen na een oproep van Innoviris, het Brussels instiuut voor onderzoek en innovatie. Innoviris wil in een proeftuinomgeving slimme oplossingen helpen ontwikkelen en testen voor de mobiliteitsuitdagingen in Brussel. 

2. Het Living lab: twee fasen, twee trajecten

De shuttle zal in totaal voor een periode van 6 maand rondrijden, opgesplitst in twee fase met elk een verschillend traject en doelpubliek. 

Fase 1 – start

In deze fase verbindt de autonome shuttle de studentenhuizen op de campus met het gebouw A waar zich onder andere de aula’s, de bibliotheek en andere labo’s bevinden. Het parcours bevindt zich dus volledig op het terrein van de Brussels Health Campus.  De Shuttle zal ongeveer 10 à 15 km/u rijden en de afstand in 3 min overbruggen. Het doelpubliek voor de shuttle zijn enerzijds de studenten op de campus en anderzijds personeelsleden op de campus. Deze eerste fase heeft vooral tot doel om de shuttle goed in te bedden in de lokale context en hierrond belangrijke inzichten te verwerven voor de 2defase. 

Fase 2 – naar de openbare weg

Vanaf Januari 2020 gaat de tweede fase van start met een loop van ongeveer 1 km die de tram-en bushalte, de hoofdingang en de belangrijkste bezoekersparkings van het ziekenhuis met elkaar verbindt. Dit betekent dat hier de autonome shuttle ook op de openbare weg zal opereren. In deze fase zullen naast personeelsleden van het ziekenhuis, hoofdzakelijke patiënten en bezoekers gebruik kunnen maken van de dienst. 

3. De autonome shuttle

De geselecteerde shuttlebus is een EZ10-model van de Franse constructeur Easy Mile uit Toulouse en wordt voor het project geleased bij de Brusselse start-up USH/Lab Box.  Door een systeem van sensoren, camera’s, gps en V2i-communicatie (vehicle to infrastructure) herkent de EZ10 minutieus zijn parcours en de stopplaatsen, net als mogelijke hindernissen of onverwachte situaties onderweg. Een ‘operator’ zal steeds aan boord zijn voor een manuele bediening in geval van pech of hindernis op de uitgestippelde route. Een noodstopknop en drukgevoelige deuren (sensordeuren) vervolledigen het veiligheidspakket. 

De shuttle kan 12 personen vervoeren (6 zitplaatsen, 6 staanplaatsen) en is toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit.