Project & trajecten – Projet & trajectoires

Pour la version Française, cliquez ici

 1. Doelstelling en benadering

De ontwikkeling van autonome shuttle voertuigen lijkt in een stroomversnelling te zitten. Sommige fabrikanten of vervoersoperatoren rollen vandaag in het buiten-en binnenland experimenten of volledige dienstverleningen uit met dergelijke autonome shuttles. Deze voertuigen hebben een groot potentieel voor ‘on demand’ vervoer/vervoer op maat doordat het ontbreken van een bestuurder dit type vervoer betaalbaar maakt. De belofte die met de introductie van deze shuttles dan ook gepaard gaat is dat zij in de toekomst het huidige vervoersaanbod kunnen aanvullen en plaatsen en personen bedienen die anders moeilijk te bereiken of te kostelijk waren.  Nochtans zijn er nog veel vragen rond gebruikersacceptatie, implementatie, infrastructuur en technologie.  

Vanuit deze optiek is de globale doelstelling van dit onderzoeksproject om ervaring met deze nieuwe technologie op te doen en zo nieuwe kennis te vergaren omtrent deze 4 aspecten vanuit wetenschappelijke hoek. Dit doen we vanuit een living lab of proeftuin benadering: we rollen een nieuwe technologie – een autonome shuttle – in reële omstandigheden uit op de Brussels Health Campus en betrekken hierbij alle mogelijke stakeholders (de campus, de gemeente, het Brussels Gewest) en eindgebruikers (studenten, personeel, patiënten, …) om de dienst uit te denken, te testen en te valideren. 

De concrete objectieven die het project wil bereiken zijn de volgende: 

 • Mobiliteit op de Brussels Health Campus faciliteren via de uitrol van een experimentele dienst met een autonome shuttle
 • inzichten en ervaringen verzamelen voor de uitwerking van zo’n dienst voor de Brussels Health Campus
 • ontwikkelen van een living lab benadering voor autonoom vervoer voor het Brussels Gewest
 • inzichten verzamelen omtrent gebruikersacceptatie van autonome shuttles en vervoer in het Brussels Gewest
 • Het technisch monitoren van een autonome shuttle op private en openbare weg
 • Aspecten van data privacy identificeren en remediëren
 • Nagaan hoe infrastructuur, publieke ruimte en de omgeving via ruimtelijke planning geoptimaliseerd moet worden voor autonoom vervoer
 • Beleidsaanbevelingen voor het Brussels Gewest formuleren aangaande autonoom vervoer

Het project bundelt de krachten van drie onderzoeksgroepen van de VUB en ULB op het gebied van duurzame mobiliteit (MOBI), Living lab onderzoek (SMIT) en ruimtelijke planning (LoUIsE). Het project is tot stand gekomen na een oproep van Innoviris, het Brussels instiuut voor onderzoek en innovatie. Innoviris wil in een proeftuinomgeving slimme oplossingen helpen ontwikkelen en testen voor de mobiliteitsuitdagingen in Brussel. 

2. Het Living lab: twee fasen, twee trajecten

De shuttle zal in totaal voor een periode van 6 maand rondrijden, opgesplitst in twee fase met elk een verschillend traject en doelpubliek. 

Fase 1 – start

In deze fase, van augustus tot oktober 2019, verbindt de autonome shuttle de studentenhuizen op de campus met het gebouw A waar zich onder andere de aula’s, de bibliotheek en andere labo’s bevinden. Het parcours bevindt zich dus volledig op het terrein van de Brussels Health Campus.  De Shuttle zal ongeveer 10 à 15 km/u rijden en de afstand in 3 min overbruggen. Het doelpubliek voor de shuttle zijn enerzijds de studenten op de campus en anderzijds personeelsleden op de campus. Deze eerste fase heeft vooral tot doel om de shuttle goed in te bedden in de lokale context en hierrond belangrijke inzichten te verwerven voor de 2defase. 

Fase 1: verbinding gebouw A van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie met de studentenhuizen

Fase 2 – naar de openbare weg

Vanaf Januari 2020 gaat de tweede fase van start met een loop van ongeveer 1 km die de tram-en bushalte, de hoofdingang en de belangrijkste bezoekersparkings van het ziekenhuis met elkaar verbindt. Dit betekent dat hier de autonome shuttle ook op de openbare weg zal opereren. In deze fase zullen naast personeelsleden van het ziekenhuis, hoofdzakelijke patiënten en bezoekers gebruik kunnen maken van de dienst. 

Fase 2: de “loop” van de hoofdingang (UZ Brussel Hospitalisaties) over de bezoekersparking (UZ Brussel Pediatrie) naar het voorplein (UZ Brussel Consultaties) via de Dikkebeuklaan om tot slot terug aan te komen aan de hoofdingang.

3. De autonome shuttle

De geselecteerde shuttlebus is een EZ10-model van de Franse constructeur Easy Mile uit Toulouse en wordt voor het project geleased bij de Brusselse start-up USH/Lab Box.  Door een systeem van sensoren, camera’s, gps en V2i-communicatie (vehicle to infrastructure) herkent de EZ10 minutieus zijn parcours en de stopplaatsen, net als mogelijke hindernissen of onverwachte situaties onderweg. Een ‘operator’ zal steeds aan boord zijn voor een manuele bediening in geval van pech of hindernis op de uitgestippelde route. Een noodstopknop en drukgevoelige deuren (sensordeuren) vervolledigen het veiligheidspakket. 

De shuttle kan 12 personen vervoeren (6 zitplaatsen, 6 staanplaatsen) en is toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit.

LE PROJET

1. CONTEXTE, OBJECTIFS, PARTENAIRES

Contexte et objectifs

Le développement des navettes autonomes semble aujourd’hui de prendre d’elan. De plus en plus de constructeurs ou d’operateurs de services de transports lancent des tests ou proposent mêmes des services opérationnelles avec des navettes. Ces navettes ont une potentiel pour des services de transport ‘on demand’ ou ‘sur taille’ car l’absence d’un chauffeur rend ces types de transport abordable. Par consequence il peuvent compléter l’offre existantes des services de transport en servant des gens ou des lieux qui avant était trop difficiles ou couteux à servir. Néanmoins cette promesse, il existe aujourd’hui encore beaucoup de questions concernant l’acceptation par les usagers de la technologie, les aspect techniques et l’impact sur l’espace et l’infrastructure. 

Le but principale de ce projet est de contribuer à la recherche scientifique sur ces quatre thèmes. Les objectifs spécifiques sont ainsi: 

 • Faciliter la mobilité sur le Brussels Health Campus en déployant un service expérimental avec une navette autonome
 • Acquérir des expériences et des connaissances pour la conception de telle service sur le Brussels Health Campus
 • Developper une approche ‘Living Lab’ pour le transport autonome pour la Région Bruxelloise
 • Acquérir de la connaissance sur l’acceptation des navettes autonomes par les usagers et habitants Bruxelloises
 • Effectuer une analyse de marché et de rentabilisation pour une navette autonome sur le Brussels Health Campus
 • Un suivi technique d’une navette autonome sur des routes privées et publiques
 • Identifier des aspects de la vie privée et confidentialité des données personnelles
 • Identifier comment l’infrastructure, l’espace publique et l’environment peuvent être optimalisé pour une navette autonome par la planification spatiale
 • Formuler des recommandations pour la Région Bruxelloise concernant les navettes autonomes

Living Lab (laboratoire vivant)

Pour réaliser ces objectives, le projet suivra une approche Living Lab. Dans ce laboratoire vivant une technologie innovante est implémentée dans des conditions réelles. Les differents acteurs et usagers concernées sont engagés durant tout le cycle de conception, mise en oeuvre, expérimentation et validation. Cette approche garantie que les différentes acteurs et usagers ont une voix dans le développement et que des attentes et des contraintes peuvent être identifier très tôt et résolu. 

Le Brussels Health Campus est un endroit ideal pour deployer ce living lab. Il s’étend sur quelques 32 hectares où circulent chaque jour des milliers d’étudiants et quelque 5.000 travailleurs. L’hôpital universitaire compte près de 400.000 consultations et plus de 30.000 hospitalisations par an; ce qui représente des centaines de patients et de visiteurs chaque jour sur le campus. Outre la Faculté de Médecine et de Pharmacie de la VUB et l’UZ Brussel, le campus abrite aussi l’Erasmushogelschool, une école primaire, une crèche, un centre de fitness, etc. Cette diversité de publics et de circulations font du campus un lieu approprié la recherche et y étudier l’acceptation des modes de transports différents, l’aménagement du territoire, l’amélioration des infrastructures et les développements techniques qui y sont associés.

Partenaires

Pour ce project, des groupes de recherches de l’ULB (LoUIsE), du VUB (MOBI et SMIT) et de l’UZ VUB ont uni leur forces. Ensemble, ils réunissent des expertises en mobilité durable, en aménagement du territoire et en “living lab / laboratoire vivant”. Ils ont réagi à un appel de projet sur la mobilité intelligente à Bruxelles lancé par Innovirisdans le cadre de son action Test It Living Labs

2. LIVING LAB: DEUX PHASES ET DEUX TRAJETS

La navette autonome sera environs 6 mois présent au campus: d’aout 2019 à février 2020. Le living lab se composera de deux phase, chaqu’une avec des objectives et des publics ciblés spécifiques. 

Première phase – à partir d’août 2019 

Lors de la première phase, les étudiants et membres du personnel pourront utiliser la navette autonome gratuitement pour circuler entre les résidences universitaires et le bâtiment principal de la Faculté de Médecine et de Pharmacie. La navette est opérationnelle à partir du 26/08/2019 jusqu’au 25/10/2019 et elle circulera du lundi au vendredi de 12h à 17h. 

Première phase du projet:. la navette autonome fera un boucle entre les résidences universitaires (en-dessous) et le bâtiment principal de la Faculté de Médecine et de Pharmacie (au milieu). 

La navette restera donc dans cette première phase sur le campus. Avec une vitesse moyenne de 10 à 15km/heure, le trajet prendra environs trois à cinq minutes. Le véhicule entièrement électrique peut accueillir 12 personnes (6 places assises, 6 debout); il est équipé d’une plateforme pour chaises roulantes.

Extension vers la route publique

A partir de novembre 2019, le projet entrera dans sa seconde phase, avec un trajet d’environ 1km qui reliera les parkings principaux, les arrêts de bus environnants et l’entrée principale de l’hôpital. Il roulera alors sur une route publique. Les patients et visiteurs de l’hôpital pourront monter à bord de la navette. Les jours et les heures de l’opération de la navette seront communiquer plus tard. 

Deuxième phase du projet: un ‘loop’ qui rallie l’entrée principale (UZ Brussel Hospitalisaties), le parking pour visiteurs (UZ Pediatrie) et le parvis proche de l’arrêt du tram et bus (UZ Brussel Consultaties)

3. NAVETTE CONÇUE PAR EASY MILE, TOULOUSE

La navette automatisée sélectionnée est le modèle EZ10 du constructeur français Easy Mile, Toulouse; elle est louée par la start-up bruxelloise USH/lab Box. Grâce à un système de senseurs, de caméras, de GPS et de V2I-communication (Vehicule to Infratsructure), le EZ10 reconnait minutieusement son parcours et ses arrêts, tout comme de possibles obstacles ou situations inattendues sur sa route. Un “opérateur” restera à bord pour reprendre les commandes manuelles si nécessaire. Un bouton d’arrêt d’urgence et des portes à capteurs complètent l’ensemble de sécurité.

4. CONTACT

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter: 

Coordinateur du projet 
dr. ir. Cedric De Cauwer
MOBI, VUB
cedric.de.cauwer@vub.be

Partenaire ULB
Geoffrey Grulois
LoUIsE – Laboratoire Urbanisme, Infrastructures  et Ecologies, ULB
Geoffrey.Grulois@ulb.be

Advertentie